Nyhed

Del:

Klimakravene indebærer, at for nybyggeri skal bygherrer dokumentere bygningens klimapåvirkninger, før de kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen. Beregningen omfatter store dele af bygningens livscyklus, herunder produktion af byggematerialer, energiforbrug til drift og affaldsbehandling af byggematerialer efter endt levetid.

Det nye klimakrav omfatter desuden en øvre grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus. For nybyggeri over 1.000 m2 indføres der fra 1. januar 2023 en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv. pr. m2 pr. år. Udearealer skal ikke inkluderes i arealet, der indgår i beregningen.

Fra 2025 vil der gælde en grænseværdi for alt nybyggeri omfattet af energirammen. De faktiske grænseværdier fra 2025 og frem er endnu ikke politisk besluttet.

Klimakravene gælder for de samme typer nybyggeri, som i forvejen er omfattet af krav om at overholde energirammen, dvs. bygninger opvarmet til over 5 °C med få undtagelser. Det svarer til omtrent 2/3 af alt nybyggeri i Danmark. Det undersøges dog, hvordan visse typer af bygninger, som har et berettiget større materialebehov og dermed klimapåvirkning fx laboratorier, kan overholde grænseværdien.

Bygherren skal levere dokumentationen for bygningens klimapåvirkninger for alt nybyggeri – og dermed også for at den gældende grænseværdi overholdes for nybyggeri over 1.000 m2 – ved at udarbejde en klimaberegning i form af en livscyklusvurdering (LCA), som viser klimapåvirkningerne fra opførelse, drift og nedrivning af byggeriet, set over en periode på 50 år.

Beregningsmetoden er baseret på de gældende standarder EN 15978, EN 15804 og tilhørende standarder samt beregningsreglerne for produktkategorierne (product category rules – PCR). De specifikke beregningsregler vil fremgå af bygningsreglementet og være indarbejdet i værktøjet LCAbyg, som kan benyttes til at lave klimaberegningen.

Bygherren skal sikre, at dokumentationen for et nybyggeris klimapåvirkninger foreligger ved færdigmelding af byggeriet. Den er en forudsætning for, at bygherren kan få en ibrugtagningstilladelse for bygningen.

De nye klimakrav gælder byggerier, der ansøges om byggetilladelse for efter fra 1. januar 2023. Ansøgninger om byggetilladelse inden denne dato er ikke omfattet.