Kort om kravene

Sidst opdateret: 05. juni 2024

Del:

Fra januar 2023 har der været klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri. Kravene bliver revideret i de kommende år, første gang fra den 1. juli 2025.

Se kort film om klimakravene

De nye klimakrav

Her kan du se en kort film om, hvad klimakravene i bygningsreglementet går ud på, og hvad de betyder for byggebranchen. Du kan i visningen på Youtube slå engelske eller danske undertekster til efter behov. 

Nybyggeris klimapåvirkninger skal ifølge bygningsreglementet dokumenteres. Der er to bestemmelser, som har været gældende siden 1. januar 2023: 

  • Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA), som skal indsendes til kommunen i forbindelse med færdigmelding af byggeriet

  • Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækv./m2/år

Du kan finde kravene i bygningsreglementet her.

Find bygningsreglementets vejledning til kravene her.

Ændres fra 2025!
Fra 2025 ændres klimakravene. Der er truffet politisk beslutning om, hvordan kravene skal se ud fra 2025. Du kan læse om ændringerne på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside her. 

Arbejdet med at implementere de nye krav i bygningsreglementet er undervejs, og de ændres krav vil på et tidspunkt sandsynligvis i 2024 blive sendt i høring. 

Nuværende krav gælder kun for opvarmede bygninger
Klimakravene gælder for de samme typer nybyggeri, som i forvejen er omfattet af krav om at overholde energirammen, dvs. bygninger opvarmet til over 5 °C med få undtagelser (tilbygninger, midlertidige flytbare pavilloner og sommerhuse er ikke omfattet, jf. bygningsreglementets § 251, stk. 2.) 

De byggerier, der er omfattet, svarer til omtrent 2/3 af alt nybyggeri i Danmark.

Særlige forhold for bygninger med særlige krav til fundament o.l.
Der kan være særlige forhold, som kan medføre et nødvendigt forøget materiale- eller energibehov, og som vil medføre, at et byggeri muligvis overskrider grænseværdien for CO2.

Særlige forhold omfatter særlige krav på grund af hospitals- og laboratorieudstyr, høj nyttelast på dæk, konsekvensklasse CC3+, jordbundsforhold og høje renheds- krav eller sikringskrav.

Retningslinjerne for at håndtere disse forhold fremgår af vejledningsteksten til bestemmelserne i bygningsreglementet.

Beregningens indhold på nuværende tidspunkt
Bygherren skal levere dokumentationen for bygningens klimapåvirkninger for alt nybyggeri – og dermed også for at den gældende grænseværdi overholdes for nybyggeri over 1.000 m2 – ved at udarbejde en klimaberegning i form af en livscyklusvurdering (LCA), som viser klimapåvirkningerne fra opførelse, drift og nedrivning af byggeriet, set over en periode på 50 år.

LCA-beregningen omfatter produktion af byggematerialer, energiforbrug til drift og affaldsbehandling af byggematerialer efter endt levetid.

Udearealer inkluderes som udgangspunkt ikke. De inkluderes kun, hvis de indgår i byggeriets referenceareal.

Beregningsmetoden er baseret på de gældende standarder EN 15978, EN 15804 og tilhørende standarder samt beregningsreglerne for produktkategorierne (product category rules – PCR). De specifikke beregningsregler fremgår af bygningsreglementet.

Skal leveres ved færdigmelding
Bygherren skal sikre, at dokumentationen for et nybyggeris klimapåvirkninger foreligger ved færdigmelding af byggeriet for at bygherren kan få en ibrugtagningstilladelse.

Gælder for byggetilladelser efter 1. januar 2023
De nuværende klimakrav gælder byggerier, der ansøges om byggetilladelse for efter fra 1. januar 2023 og før den 1. juli 2025. Ansøgninger om byggetilladelse inden 1. januar 2023 er ikke omfattet, og for ansøgninger fra 1. juli 2025, er det de nye krav, der er politisk vedtaget, men endnu ikke implementeret i bygningsreglementet, som vil komme til at gælde.

Download PowerPoint præsentation om klimakravene til fri afbenyttelse

Skal du fortælle andre om de nye klimakrav? Så kan du her hente en PowerPoint præsentation fra VCBK til din frie afbenyttelse.

Download PowerPoint præsentation om klimakravene