Hvad skal indregnes?

Sidst opdateret: 05. juni 2024

Del:

Der er krav i bygningsreglementet om, at man skal gennemføre en klimaberegning for nybyggeri for at dokumentere byggeriets klimapåvirkninger. Kravene trådte i kraft fra 1. januar 2023. De vil blive revideret fra 1. juli 2025. Nedenstående gælder for de nuværende krav. 

 

Livscyklusvurdering (LCA), som er metoden til at beregne bygningers klimapåvirkninger, er baseret på EN 15978 og tilhørende standarder. Klimaberegningen i henhold til bygningsreglement (BR) vil dog ikke omfatte alle livscyklusmoduler, som er defineret i standarden.

De klimapåvirkninger, der vil skulle indgå i klimaberegningen for at efterleve BR, omfatter:

  • Klimapåvirkninger fra alle processer forbundet med produktion af byggematerialerne. Det omfatter udvinding af råstoffer og brug af sekundære materialer, transport til fabrikken og fremstilling af den færdige byggevare eller det præfabrikerede system. Det svarer til modulerne A1, A2 og A3.

  • Klimapåvirkninger forbundet med udskiftninger. En udskiftning omfatter affaldsbehandling af en eksisterende byggevare og produktion af den nye byggevare. Udskiftninger forekommer for bygningsdele med en kortere levetid end perioden på 50 år (der er perioden, beregningen skal laves for). Disse bygningsdele må på grund af den kortere levetid forventes udskiftet én eller flere gange. Udskiftning svarer til modul B4.

  • Klimapåvirkninger fra energi til bygningsdrift. Det omfatter energi til opvarmning, el og til dels belysning i det omfang, det er foreskrevet i BR energikravene. Det svarer til modul B6.

  • Klimapåvirkninger fra processer ved slutningen af bygningens levetid. Det omfatter affaldsbehandling, dvs. forberedelse til genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse eller bortskaffelse. Det svarer til modulerne C3 og C4.

  • Potentielle klimagevinster eller klimabelastninger fra materialer eller vedvarende energiproduktion. Det omfatter materialers mulighed for genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse i en anden anvendelse end den pågældende bygning – eller til brug i energiproduktion udover den mængde der kan modregnes energirammen i henhold til energikravene i bygningsreglementet. Disse potentialer svarer til modul D. Klimapåvirkningerne fra modul D skal beregnes, men tæller ikke med i bygningens samlede klimapåvirkninger.

Tabel 1. Livscyklusfaser i henhold til EN 15978. Moduler, der indgår i klimaberegningen for at efterleve de kommende klimakrav i bygningsreglementet, er markeret med farve.

Faser Moduler
Produkt A1Råmaterialer
A2Transport
A3Fremstilling
Byggeproces A4Transport
A5Opførelse og montering
Brug B1Brug
B2Vedligeholdelse
B3Reparation
B4Udskiftning
B5Renovering
B6Energiforbrug til drift
B7Vandforbrug til drift
Endt levetid C1Nedtagning/nedrivning
C2Transport
C3Affaldsbehandling
C4Bortskaffelse
Udenfor projekt DPotentiale for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse

Hvordan og hvilket beregningsværktøj?

Bolig- og Planstyrelsen vil, før klimakravene træder i kraft, udgive en vejledning i, hvordan man leverer den fornødne dokumentation for at opfylde kravene.

De fleste bruger regneprogrammet LCAbyg til at udarbejde klimaberegninger i form af livscyklusvurderinger (LCA). Der findes et udvalg af kurser og webinarer i brug af LCAbyg fra forskellige kursusudbydere samt en række video-tutorials for LCAbyg version 5, som fører dig gennem værktøjet trin for trin.

Det er gratis at benytte LCAbyg; man skal blot oprette en profil og installere programmet lokalt på sin pc. Læs mere om LCAbyg her.