Kort om kravene

Sidst opdateret: 08. september 2022

Del:

Fra januar 2023 indføres der klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri.

Der kommer to nye bestemmelser om nybyggeris klimapåvirkninger i bygningsreglementet fra 1. januar 2023:

  • Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA), før bygherren kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen

  • Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2-eq./m2/år

Fra 2025 ændres reglerne igen. Her vil der gælde en grænseværdi for alt nybyggeri omfattet af energirammen, uanset størrelse. De faktiske grænseværdier fra 2025 og frem er endnu ikke politisk besluttet.

Gælder for opvarmede bygninger
Klimakravene gælder for de samme typer nybyggeri, som i forvejen er omfattet af krav om at overholde energirammen, dvs. bygninger opvarmet til over 5 °C med få undtagelser. Det svarer til omtrent 2/3 af alt nybyggeri i Danmark.

Bygninger med særlige behov
Det undersøges dog, hvordan visse typer af bygninger, som har et berettiget større materialebehov og dermed klimapåvirkning, fx laboratorier, sportshaller og industribygninger med behov for tungt fundament, kan overholde grænseværdien. BUILD har for Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet denne rapport, som skal danne grundlag for dette arbejde. 

Beregningens indhold
Bygherren skal levere dokumentationen for bygningens klimapåvirkninger for alt nybyggeri – og dermed også for at den gældende grænseværdi overholdes for nybyggeri over 1.000 m2 – ved at udarbejde en klimaberegning i form af en livscyklusvurdering (LCA), som viser klimapåvirkningerne fra opførelse, drift og nedrivning af byggeriet, set over en periode på 50 år.

LCA-beregningen omfatter produktion af byggematerialer, energiforbrug til drift og affaldsbehandling af byggematerialer efter endt levetid.

Udearealer skal ikke inkluderes i arealet, der indgår i beregningen.

Beregningsmetoden er baseret på de gældende standarder EN 15978, EN 15804 og tilhørende standarder samt beregningsreglerne for produktkategorierne (product category rules – PCR). De specifikke beregningsregler vil fremgå af bygningsreglementet og være indarbejdet i værktøjet LCAbyg, som kan benyttes til at lave klimaberegningen.

Ingen ibrugtagningstilladelse uden klimaberegning
Bygherren skal sikre, at dokumentationen for et nybyggeris klimapåvirkninger foreligger ved færdigmelding af byggeriet. Den er en forudsætning for, at bygherren kan få en ibrugtagningstilladelse for bygningen.

Gælder for byggetilladelser efter 1. januar 2023
De nye klimakrav gælder byggerier, der ansøges om byggetilladelse for efter fra 1. januar 2023. Ansøgninger om byggetilladelse inden denne dato er ikke omfattet.

Download PowerPoint præsentation om klima kravene til fri afbenyttelse

Skal du fortælle andre om de nye klimakrav? Så kan du her hente en PowerPoint præsentation fra VCBK til din frie afbenyttelse.

Download PowerPoint præsentation om klimakravene