Del:

Første møde i gratis møderække Netværk om Bygningers Klimapåvirkning i Region Sjælland. Det foregår i Næstved.

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger inviterer til viden- og erfaringsudveksling i regionale netværk for byggeriets parter om de nye klimakrav, der træder i kraft i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

Kravene betyder, at bygherrer for nybyggeri skal dokumentere bygningens klimapåvirkninger for at få ibrugtagningstilladelse af det færdige byggeri. Man skal i beregningen bl.a. inkludere CO2-udledningen fra byggematerialerne, energiforbruget til bygningens drift og til bortskaffelsen af byggematerialer, når bygningen en gang skal nedrives.

For bygninger over 1.000 m2 gælder der desuden fra 1. januar 2023 en grænseværdi på 12,0 kg CO2-eq pr. m2 pr. år. Dette gælder frem til 2025, hvor nybyggeri af alle størrelser af opvarmede bygninger omfattes, og hvor der forventes indført en lavere grænseværdi.

Kom til møde, bliv klogere på klimakravene, og netværk med branchekolleger.

Sted og tidspunkt:
Onsdag den 5. oktober 2022, kl. 13.00-16.00, Ressource City på Maglemølle, Maglemølle 31, Næstved.
Tilmelding senest 4. oktober. 
Der er mulighed for op til 70 deltagere. 

Program

12.30 Ankomst og registrering
Kaffe og forfriskning

13.00 Velkomst
Lars Holm, seniorprojektleder i VCBK og innovationskonsulent i WE BUILD DENMARK

13.20 Introduktion til Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger
Thilde Fruergaard Astrup, centerleder i VCBK

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger blev lanceret i marts 2022 og skal hjælpe byggebranchen med at blive klar til klimakravene. Hør om, hvordan centrets opgaver skaber værdi for virksomhederne i den danske byggebranche – og hvordan du kan bruge VCBK.

13.35 Hvorfor skal byggeriet være mere bæredygtigt og klimavenligt?
Berit Ipsen, Enhedschef i Bolig- og Planstyrelsen

Der er i disse år øget politisk fokus på mere bæredygtigt byggeri, herunder byggeriets klimapåvirkninger, sikkerhed og sundhed. Bolig- og Planstyrelsen fortæller om National Strategi for Bæredygtigt Byggeri og sætter de øvrige danske initiativer og klimakrav i perspektiv til, hvad der er i gang på europæisk niveau.

14.00 Klimakravene i praksis i kommende byggeprojekter
Thilde Fruergaard Astrup, centerleder i VCBK

Hør om indholdet klimakravene, og om hvordan klimakravene indgår i bygningsreglementet, herunder hvad kravene vil betyde for de enkelte aktører i et byggeri.

14.20 Pause

14.40 De første eksempler på klimaberegninger for byggerier
Rikke Schack, bæredygtighedsingeniør og LCA-konsulent, Sweco Danmark A/S

Du får eksempler på, hvordan man udfører en klimaberegning (LCA) for bygninger, jf. lovkravene fra 2023.

Hør, hvor der i bygningerne er de højeste påvirkninger, og hvilket dokumentationsmateriale der er påkrævet. Hør også om typiske udfordringer og områder, man skal være særligt opmærksom på.

15.00 Dialog med en ekspert om værktøjer til beregning og dokumentation af klimabelastning
Lau Raffnsøe, teknisk ekspert i VCBK og teknisk direktør Green Building Council Denmark

Kort oplæg om LCA i praksis og en dialog om, hvad vil det sige at inkludere klimakravene i dit arbejde. Oplægget vil bl.a. handle om tematikker, der vurderes at blive særligt vanskelige at arbejde med:

- Ansvar, samarbejde, kvalitet
- Klimakravenes synergi med andre arbejdsprocesser
- Data, digitalisering, værktøjer, herunder LCA light–excelværktøjet
- Kommunernes rolle
- Områder i LCA-beregningen er sværest at tolke

15.50 Afrunding og info om kommende arrangementer

16.00 Slut

Om Netværk om Bygningers Klimapåvirkning i Region Sjælland
Mødet er arrangeret af Netværk om Bygningers Klimapåvirkninger i Region Sjælland, der er en del af tilbuddene til byggebranchens virksomheder fra Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger, VCBK. Videncentret er forankret under Bolig- og Planstyrelsen.

Målgruppen for netværket er:
  • Offentlige, almene og private bygherrer
  • Rådgivere, særligt de rådgivere, der ønsker at udføre LCA-beregningerne for dokumentation af klimapåvirkningerne
  • Entreprenører og håndværkere, der vil lære om klimavenligt byggeri, eller kan bidrage med gode løsninger
  • Materiale- og teknikleverandører, der med nye materialer eller teknikker, kan medvirke til at reducere den samlede klimabelastning fra bygninger
  • Undervisere fra uddannelsesinstitutioner, der uddanner bygningskonstruktører og ingeniører
  • Byggesagsbehandlere i kommunerne
Netværkets aktiviteter
Netværket om Bygningers Klimapåvirkninger i Region Sjælland er del af videnspredningen og kommunikationen om de nye klimakrav til byggebranchen. Der er tilsvarende netværk i tre andre områder: Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, og målet er, at interesserede virksomheder vil udnytte mulighederne for at mødes indenfor en geografisk overkommelig afstand.

Udover det faglige indhold i form af beregningsmetoder, bygningsreglementets bestemmelser om opgørelse af bygningers klimapåvirkning, vejledning i at udføre beregningerne, input om kommende grænseværdier og meget mere, giver netværkets aktiviteter mulighed for erfaringsudveksling og relationer med de andre deltagere fra landsdelens virksomheder.

Der planlægges to møder pr. år for netværket frem til udgangen af 2024. De fire netværk forventes derudover samlet én gang pr. år.

Det er gratis at deltage, og en virksomhed kan deltage med et ubegrænset antal medarbejdere. Hvis du er forhindret i at deltage i et eller flere af netværkets møder på de fastsatte datoer, er du velkommen til at søge et af til de tilsvarende netværksmøder i de øvrige områder. 

Når du tilmelder dig et møde, betragtes du som del af netværket, men der er ikke mødepligt eller andre forpligtelser forbundet hermed.

Det er ikke muligt at deltage virtuelt, men Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger afvikler også månedlige tematiske webinarer for alle interesserede med mulighed for at stille spørgsmål til eksperterne tilknyttet Videncentret. Se programmet for webinarerne på Videncentrets hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig en nyhedsmail.

Kommende møder
Onsdag den 30. november, 2022, kl. 13.00-16.00